Yasin Ağa Sk NO:9/1
Tuzla/İstanbul
Online 24/7

Sürdürülebilirlik kavramı, son yıllarda oldukça popüler. İnsan eliyle doğaya verilen zararların, geri dönülemez boyutlara ulaştığı günümüz dünyasında bu kavram önemli bir yere sahip. Bugünden gelecek nesillere bir miras olarak bırakılacak dünyanın, yaşanabilir halde olması için sürdürülebilirliğin hayatın her alanında benimsenmesi ve uygulanması şart. Özellikle doğaya en büyük zararı veren endüstriyel tesislerde ve şirketlerde sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi ve uygulanması son derece önemli. 

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik, Sanayi Devrimi ile birlikte başlayan ve günümüze ulaşıncaya kadar sürekli büyüyen, büyürken de hem doğayı hem de insan sağlığını hiçe sayan endüstriyel kapitalizmin panzehiri olarak tanımlanabilir. Ancak bu tanımdan, üretimin duracağı ve insan ihtiyaçlarını karşılayan zincirin kopacağı gibi bir anlam çıkarılmaması gerekir. Sürdürülebilirlik ile bir yandan hızla artan dünya nüfusunun gereksinimlerinin karşılanması amaçlanırken; öte yandan doğanın ve insan yaşamının korunması hedeflenir. Sürdürülebilir üretim ve yönetim politikaları ile doğa ilk günkü haline getirilemese bile, bugünden daha kötü olması önlenebilir. Sürdürülebilirlik, bugünün dünyasının ihtiyaçlarını karşılarken, geleceğin dünyasından çalmama ve onu geliştirme prensibine dayanır. 

Kurumsal Sürdürülebilirlik Nedir?

İnsan yaşamının her alanında sürdürülebilirliğe yer verilebilir. Bireyler de kendi çaplarında sürdürülebilir bir yaşamı benimseyerek, üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir. Ancak etkili bir sürdürülebilirlik için, kurumsal sürdürülebilirliğe gereksinim duyulur. Bu da şirketlerin ve üretim yapan endüstri tesislerinin sürdürülebilirliği bir politika olarak kabul etmeleri anlamına gelir. Yalnızca kâr odaklı yönetim, doğaya büyük zararlar verdiği gibi; çalışanlar ve müşteriler başta olmak üzere şirket paydaşlarının mutsuz olmalarına neden oluyor. Kurumsal sürdürülebilirlik ise doğa da dahil olmak üzere işletmenin tüm paydaşlarının korunmasını hedefler. Bu sayede işletmeler varlıklarını sürdürebilecekleri geliri elde ederken, aynı zamanda var olma sebeplerini de korumuş olur. 

Kurumsal Sürdürülebilirliğin Üç Boyutu

Sürdürülebilirlik kavramının son yıllarda kazandığı popülarite, bu kavramın çeşitli yönlerden ele alınmasını ve tanımlanmasını sağlar. Temelde sürdürülebilirliğin üç boyutu bulunur:

  • Ekonomik Sürdürülebilirlik: İşletmelerin var olabilmeleri için gerekli olan kazanç ile etik değerler arasında bir denge kurulmasını ifade eder. Bir işletmenin gelir elde ederken, tüm paydaşlarını ve doğayı da gözetmesi gerekir. 
  • Sosyal Sürdürülebilirlik: Sürdürülebilirliğin maddi olmayan yönünü ifade eden bu boyut, işletme paydaşlarının takdir ve desteğini içerir. Çalışanlara adaletli davranılması, sorunların demokratik yöntemlerle çözülmesi ve toplum desteğinin kazanılması da sürdürülebilirliğin önemli ayaklarından biridir. 
  • Çevresel Sürdürülebilirlik: Kurumsal sürdürülebilirliğin üçüncü boyutu olan çevresel sürdürülebilirlik ise ekonomik faaliyetleri yürütürken çevreye saygılı olunması, ona zarar verilmemesi ve daha yaşanabilir bir çevre için çeşitli sosyal sorumlulukların üstlenilmesi gibi anlamlar barındırır. 

Kurumsal Sürdürülebilirliğin Önemi

Kurumsal sürdürülebilirlik, insanlığın geleceğinin belirlenmesinde önemli bir yer tutar. Kurumsal sürdürülebilirliğin bugünden benimsenmemesi, gelecek nesillerin yaşaması zor bir dünyada gözlerini açmalarına neden olur. Çoğu zaman distopyalara konu olan çölleşmiş, insan neslinin zorla ayakta durabildiği bir dünyanın engellenebilmesi için, kurumsal sürdürülebilirliğin benimsenmesi gerekir. Kurumsal sürdürülebilirlik politikalarının profesyonelce hazırlanması ve yürütülmesine özen gösterilmelidir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Neyi Amaçlar?

Sürdürülebilirlikle alakalı bir diğer önemli kavram olan sürdürülebilir kalkınma, 1972 yılında 113 ülkenin bir araya gelmesiyle Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ile gündeme gelmiştir. Ekonomik kalkınma ile ekolojik dengenin bir bütün olarak kabul edildiği bu programda, kalkınırken doğal yaşamın ve gezegenin zarar görmemesi öncelik olarak kabul edilmiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın amacı; insan gereksinimlerini karşılarken, gelecek nesillerin doğasının korunması ve onlara daha yaşanılabilir bir dünya bırakılmasıdır. 

×Whatsapp